ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธน
ประจำปีการศึกษา 2560

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

1

12

7

19

อนุบาล 3

1

10

10

20

รวม

2

22

17

39

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

17

13

30

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

12

14

26

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

12

9

21

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

7

10

17

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

7

13

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1

10

15

25

รวม

6

65

74

139

รวมทั้งหมด

8

87

91

178