ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธน
ประจำปีการศึกษา 2563

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

1

10

8

18

อนุบาล 3

1


7

 

9

16

รวม

2

17

17

34

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

24

14

38

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

14

11

25

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

11

12

23

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

17

12

29

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

11

13

24

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1

13

9

22

รวม

6

90

71

161

รวมทั้งหมด

8

107

88

195