ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธน
ประจำปีการศึกษา 2562

ระดับชั้นเรียน

จำนวนห้อง

ชาย

หญิง

รวม

อนุบาล 2

1

7

10

17

อนุบาล 3

1

21

14

35

รวม

2

27

17

44

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

1

14

11

25

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

1

11

11

22

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

1

16

13

29

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

1

13

14

27

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

1

12

8

20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

1

7

10

17

รวม

6

72

68

140

รวมทั้งหมด

8

100

92

192