กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางกิตติยา รัชโน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2