กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางฉันทรักษ์ วงศ์ศรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1