ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ ป.1ฉ
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2521
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ สปช.105/26
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2526
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..
ชื่ออาคาร/สถานที่ : แบบ สปช.105/29
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : สร้างเมื่อ พ.ศ. 2541
งบประมาณ :
เพิ่มเติม..