คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายไพโรจน์ นามราช
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายประยุง เกิดสว่าง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางฉันทรักษ์ วงค์ศรีชา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายอลัยวรรณ นามราช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายแพ คำเห็น
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายกมล พ่อชมพู
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครุอรุณสุตาภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมคิด ทุมประเสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายลิขิต ศรีวรมย์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ