ปฐมวัย

นางเครือวัน บัวชุม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาววิภาวรรณ แสนสามารถ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/0