ปฐมวัย

นางเครือวัน บัวชุม
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3

นางสาววิภาวรรณ แสนสามารถ
ครูผู้ช่วย
ครูประจำชั้น อนุบาล 2