ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ก.ค. 63 ปฏิทินเปิดเรียน ๑ กค. 2563
20 มิ.ย. 62 วันไหว้ครู2562
23 พ.ค. 62 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านศรีธน
หอประชุมโรงเรียนบ้านศรีธน
16 ม.ค. 59 วันครู 2559