กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายนราธิป โชคชยสุนทร
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์