กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางชฎาวัลย์ สมประสงค์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์