กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายวิชิต รัชโน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายโกวิทย์ วงศ์ศรีชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/0

นางสาวจีราวรรณ เพชรฤทธิ์
ครูอัตรจ้าง