กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายวิชิต รัชโน
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5

นายโกวิทย์ วงศ์ศรีชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจีราวรรณ เพชรฤทธิ์
ครูอัตรจ้าง