คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรรชัย พินิจมนตรี
ตำแหน่ง : ประธาน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายณัฐภัทร์ อัคฮาด
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงสุธาทิพย์ คำชมภู
ตำแหน่ง : รองประธาน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายตะวัน แสนเพื่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเศารยะ จันทร์เกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6