คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยอดกัลยา โคตราข
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติพร พรหมจัทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายภานุพงษ์ แก้วพิลา
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงมนัสนันท์ แดงท่าขาม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : ชลธิชา แสนทวีสุข
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญารัตน์ นามเพราะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายสิงหนาท นามเพราะ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายเศารยะ จันทร์เกตุ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายตะวัน แสนเพื่อน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงกัญญ์วรา อุบลบาน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงน้ำทิพย์ แพงแสน
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายกรรชัย พินิจมนตรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5