คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงยอดกัลยา โคตราข
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงชุติพร พรหมจัทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6