คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายทองแท้ จันทร์เสน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายอภิรักษ์ คำกลอนลือชา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียน
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6