วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
 

 

วิสัยทัศน์

      "มุ่งเน้นความเป็นเลิศทางวิชาการสู่ความเป็นสากล  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนร่วมพัฒนา  รักษาสิ่งแวดล้อม  ก้าวทันเทคโนโลยี  ดำรงเอกลักษณ์ไทย  สนใจภูมิปัญญาท้องถิ่น  และเรียนรู้สู่อาเซียน

สีประจำโรงเรียน

      ฟ้า  -   ชมพู

      สีฟ้า        หมายถึง     ความมั่นคง

      สีชมพู     หมายถึง     ความรัก  ความสามัคคี  ความอ่อนโยน

ปรัชญาของโรงเรียน

      นตฺถิ ปญญาสมา อาภา : แสงสว่างเสมอด้วยปัญญา  ไม่มี