กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายลักษณ์ วงค์ศรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ