กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายโกวิทย์ วงค์ศรีชา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6