พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
 

พันธกิจ 

      1.  พัฒนาการเรียนรู้ตามหลักสูตรโดยเน้นทักษะกระบวนการอ่าน เขียน  คิด  วิเคราะห์  สังเคราะห์  อย่างมีเหตุผล

      2.  ส่งเสริมกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      3.  ส่งเสริมสุขภาพอนามัย และจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้สะอาด สวยงาม เอื้อต่อการเรียนรู้

      4.  ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยชุมชนมีส่วนร่วม

      5.  ส่งเสริมเอกลักษณ์ไทย และเรียนรู้สู่อาเซียน