หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรสถานศึกษา
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม เวลาเรียน
ระดับประถมศึกษา
ป.๑ ป.๒ ป.๓ ป.๔ ป.๕ ป.๖
yesกลุ่มสาระการเรียนรู้            
ภาษาไทย ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
คณิตศาสตร์ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๑๖๐ ๑๖๐ ๑๖๐
วิทยาศาสตร์ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ประวัติศาสตร์ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
สุขศึกษาและพลศึกษา ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ศิลปะ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
การงานอาชีพและเทคโนโลยี ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
ภาษาต่างประเทศ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๘๐ ๘๐ ๘๐
รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน) ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐ ๘๔๐
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐ ๑๒๐
yesกิจกรรมแนะแนว  ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐ ๔๐
yesกิจกรรมนักเรียน
-  ลูกเสือ/เนตรนารี
-  ชมรม  ชุมนุม
 
๔๐
๓๐
 
๔๐
๓๐
 
๔๐
๓๐
 
๔๐
๓๐
 
๔๐
๓๐
 
๔๐
๓๐
yesกิจกรรมเพื่อสังคม /สาธารณประโยชน์ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐ ๑๐
yesรายวิชาที่จัดเพิ่มเติม
      ( ภาษาไทย / ทักษะการเขียน )
 
 
๔๐
 
 
๔๐
 
 
๔๐
 
 
๔๐
 
 
๔๐
 
๔๐
รวมเวลาเรียนทั้งหมด ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐ ๑,๐๐๐