ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน


ประวัติโรงเรียน
 

      โรงเรียนบ้านศรีธนแต่เดิมนักเรียนในหมู่บ้านนี้เรียนที่โรงเรียนประชาบาล  ตำบลปลาปาก (วัดบ้านวังกะเบา) ต่อมา วันที่   1   กันยายน  2482  ได้จัดตั้งโรงเรียนบ้านศรีธน ขึ้น   โดยมี  นายเม็ง   จันทะสิน  เป็นครูใหญ่   โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดจอมแจ้งเป็นสถานที่เรียน   ชื่อว่า “  โรงเรียนประชาบาลตำบลปลาปากแปด ( บ้านศรีธน ) ต่อมาปี  2492  เปลี่ยนชื่อเป็น   “โรงเรียนบ้านศรีธน”   จนถึงปัจจุบัน

      ด้านการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนได้ขยายชั้นจากประถมศึกษาปีที่ 1 – 4  เป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -  6  ปี  พ.ศ. 2526  เปิดทำการสอนชั้น อนุบาล 1 – 2  ปี  2540