งานประกันคุณภาพภายใน
กำหนดเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 4) 14 มิ.ย. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 79) 14 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับขั้นพื้นฐาน (อ่าน 59) 06 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ระดับปฐมวัย (อ่าน 57) 06 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2561 ระดับขั้นพื้นฐาน (อ่าน 62) 06 พ.ค. 64
รายงานผลการประเมินตนเองประจำปีของสถานศึกษา (SAR) ปีการศึกษา 2562 ระดับปฐมวัย (อ่าน 47) 06 พ.ค. 64